OYUN TASARIMINDA SANAL GERÇEKLİK: YENİLİKÇİ BİR PERSPEKTİF – 2023

II. Uluslararası Elsander Sosyal Bilimler Kongresi

Oyun Tasarımında Sanal Gerçeklik: Yenilikçi Bir Perspektif

ÖZET
Hayatımıza teknolojinin de girmesiyle pek çok değişiklik olmuştur. Sanayi devriminin başlamasıyla birlikte bilgisayarın hayatımıza girişi söz konusu olmuştur. Bilgisayarın hayatımıza girmesiyle birlikte de bilgisayar ve yazılım hayatımızı tekrar şekillendirme konusunda bize gözle görülür etkiler sunmaktadır. Bunun en basit örneği, hayatımızı kolaylaştıran etmenlerin sanal ortama aktarılması ve dünyanın her yerinden hızlı bir şekilde ulaşabiliyor olmamız örnek verilebilmektedir. Benzer bakış açısıyla baktığımızda günümüze doğru gelindiğinde hayatımızda yer alan diğer unsurların da sanal ortama taşındığı veya taşınması için çözüm arandığı görülmektedir. Bu anlayış günümüzde çeşitli oyunların da sanallaşmasını mümkün kılmıştır.

Sanal gerçeklik, geleneksel oyun tasarımının sınırlarını zorlayarak oyuncuları daha sürükleyici deneyimlere taşımak için kullanılan bir teknoloji olarak kendini göstermektedir. Bu çalışma sanal gerçeklik teknolojisinin temellerine odaklanmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisinin işleyişini ve gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki etkileşimi nasıl sağladığını anlamak, bu teknolojinin oyun tasarımına olan etkisini değerlendirmek açısından önemlidir. Sanal gerçeklik, oyunculara oyun dünyasına fiziksel olarak dahil olma hissini sunarak geleneksel oyun deneyimlerinden önemli ölçüde farklılaşmaktadır.

Bu bildiri sanal gerçeklik ‘VR’ teknolojisinin oyun tasarımına getirdiği yeni perspektifi incelemektedir. Ardından ise, sanal gerçeklik ile oyun deneyiminin özelliklerini ve yenilikçi tasarım örneklerini ele almaktadır. Bu örnekler sanal gerçekliğin beraberinde getirdiği yeni oyun mekâniği, hikâye anlatımı teknikleri ve etkileşim özelliklerini vurgulayarak oyun tasarımcılarına bu teknolojiyi yaratıcı bir şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda ilham vermektedir. Son olarak bu çalışma sanal gerçeklik teknolojisinin oyun tasarımındaki geleceğini ele almaktadır. Sanal gerçeklik teknolojisinin hala gelişmekte olduğu düşünüldüğünde bu teknolojinin oyun endüstrisine olan etkisinin gelecekte nasıl şekillenebileceği üzerine tahminler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sanal Gerçeklik Teknolojisi, Dijital Oyun Tasarımı, Arttırılmış Gerçeklik, VR Teknolojisi, Sanal Gerçeklik Oyunları

Virtual Reality in Game Design: An Innovative Perspective
Hakan Yaman ¹

ABSTRACT
There have been many changes with the introduction of technology into our lives. With the beginning of the industrial revolution, computers entered our lives. With the introduction of computers into our lives, computers and software offer us visible effects on reshaping our lives. The simplest example of this is the transfer of the factors that make our lives easier to the virtual environment and the fact that we can reach them quickly from anywhere in the world. When we look at it from a similar perspective, it can be seen that other elements in our lives have been moved to the virtual environment or a solution is being sought to move them to the present day. This understanding has made it possible for various games to become virtual today.

Virtual reality stands out as a technology used to move players into more immersive experiences by going beyond the limits of traditional game design. First of all, this study focuses on the basics of virtual reality technology. Understanding the operation of virtual reality technology and how it enables interaction between the real world and the virtual world is important to evaluate the impact of this technology on game design. Virtual reality differs significantly from traditional gaming experiences by offering players the feeling of being physically involved in the game world.

This paper examines the new perspective that virtual reality ‘VR’ technology brings to game design. Then, it discusses the features of virtual reality gaming experience and innovative design examples. These examples highlight the new game mechanics, storytelling techniques, and interaction features that virtual reality brings, inspiring game designers on how to use this technology creatively. Finally, this study discusses the future of virtual reality technology in game design. Considering that virtual reality technology is still developing, it offers predictions on how the impact of this technology on the gaming industry may take shape in the future.

Keywords: Virtual Reality Technology, Digital Game Design, Augmented Reality, VR Technology, Virtual Reality Games