EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK LABORATUVARLARI KULLANIMI VE BİR GRAFİK ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMASI – 2019

ÖZ
EĞİTİMDE SANAL GERÇEKLİK LABORATUVARLARI KULLANIMI VE BİR GRAFİK ÇÖZÜMLEME ÇALIŞMASI

Hakan YAMAN Yüksek Lisans Tezi, Grafik Tasarım Anasanat Dalı

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İsmail OKAY

2019


Sanal gerçeklik teknolojisi, eğitim, bilim ve oyun gibi çeşitli alanlardaki yaygın kullanımıyla birlikte günlük hayatta aktif olarak kendisine yer edinmiştir. Günümüz eğitim sisteminde maliyetli olmasından dolayı çocuklara yeteri kadar laboratuvar deneyimi kazandırılamamakta ve öğretilenlerin büyük bir kısmı görece teoriden öteye gidememektedir. Sanal gerçeklik teknolojisinin bu bağlamda pek çok alanda maliyet ve pratiklik açısından faydalı olduğu görülmüş ve eğitim bağlamındaki faydalarının araştırılması amacıyla tez içeriğinde, “Eğitimde Sanal Gerçeklik Laboratuvarları Kullanılabilir mi?” problemine yanıt aramayı hedeflemiştir.
Yapılmış olan literatür araştırmalarıyla birlikte, Sanal gerçeklik teknolojisi, e-öğrenme teknolojisi ve eğitim alanında kullanılan laboratuvar türleri araştırılmıştır. Üç boyutlu oluşturulan sanal ortamların sanal gerçeklik teknolojisi bağlamında eğitim alanındaki kullanılabilirliği irdelenmiştir.
Tezin ilk iki bölümünde; e-öğrenme teknolojisi, eğitim ve sanal gerçeklik teknolojisi ile grafiksel üretim süreçleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde “Analog Fotoğraf Makinesi ile Temel Fotoğraf Eğitimi” konusu, üç boyutlu teknolojiler ve sanal gerçeklik teknolojilerinden faydalanılarak sanallaştırılmıştır. Öğrenciler için, sınıf ortamında öğretilmekte olan ders içeriklerinden bir örnek, sanal ortamda uygulanabilir bir formata dönüştürülmeye çalışılmıştır.

Anahtar sözcükler: Sanal Gerçeklik Teknolojisi, E-Öğrenme Teknolojisi, Eğitim ve Laboratuvarlar, HTC Vive, Oculus Rift.


ABSTRACT
THE USE OF VIRTUAL REALITY LABORATORIES IN EDUCATION AND A GRAPHIC ANALYSIS STUDY

Hakan YAMAN Postgraduate Dissertation, Department of Graphic Design

Advisor: Dr. Lecturer İsmail OKAY

2019


Virtual reality technology has found itself a place in daily life with its widespread use in various fields such as education, science and games. Because of the cost of the education system today, children do not gather enough laboratory experience and a large part of what is taught cannot go beyond theory. In this context, it has been seen that virtual reality technology comes in useful in many fields in terms of cost and practicality and in order to examine the benefits of education context, it is aimed to search for answers to the problem “Can Virtual Reality Laboratories be used in education?” in the content of the thesis.
In addition to the literature studies, virtual reality technology, E-learning technology and laboratory types used in the field of education have been examined. The usability of virtual environments created in three dimensions within the context of virtual reality technology in the field of education has been examined.
In the first two parts of the thesis, E-learning technology, education and virtual reality technology and graphical production processes were examined. In the third part, the subject of “Basic Photography Education with Analog Cameras” was virtualized using three-dimensional technologies and virtual reality technologies. A sample of the course content that is taught in the classroom environment for students is tried to be converted into a format that can be applied in the virtual environment.


Keywords: Virtual Reality Technology, E-Learning Technology, Education and Laboratory, HTC Vive, Oculus Rift